4 lt DİBÜTİL KALAY DİLAURAT  satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                         :  4 lt DİBÜTİL KALAY DİLAURAT 

Alım Usulü                                              :  Doğrudan Temin

1-İdarenin

a)Adresi                                              :  MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

   Cad. 06330 /Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

b)Telefon ve faks numarası                :  Tel: +90 (312) 296 11 30/31  Faks: +90 (312) 296 16 91

c) E-posta adresi                                 :  supply@mkek.gov.tr

d) Alım dokümanının görülebileceği

     İnternet adresi                                :  www.mkek.gov.tr

2-Alım Konusu Malın

a)Dosya Referans No./İşareti               : 6810.PRJ.099

b)Niteliği, türü ve miktarı                   : 4 lt DİBÜTİL KALAY DİLAURAT 

c)Teslim tarihi/tarihleri                                    :Malzeme, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 3 ay içerisinde tek partide MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale’ye teslim edilecektir.

d)Teslim yeri/yerleri                              : MKE Mühimmat Fb. Md.lüğü – Kırıkkale/TÜRKİYE

3-Alımın / Yeterli Değerlendirmesinin

a)Yapılacağı yer                                 : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b)Tarihi ve Saati                                 : 27.06.2018 – Saat: 14.00

4- Alıma Teklif Verebilmek için İstenen Belgeler

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

b)İsteklilerin imalatçı/üretici veya yetkili satıcı olmaları halinde "İmalatçı / Üretici Belgesi" veya "Yetkili Satıcı Belgesi".

c)İsteklilerin (d) bendinde belirtilen belgeleri imzalamış personeline ait;

-Yerli istekliler için noter onaylı veya elektronik ortamda alınmış imza beyannamesi veya imza sirküleri,

-Yabancı istekliler için kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) İstekli tarafından  imzalanmış teklif mektubu / teklif formu / proforma fatura,

ı)İsteklilerin alıma dair Sözleşme Tasarısının ve MH-ŞRT-K0021 no.lu  Teknik Şartnamenin tamamını okuyup inceleyip anladıklarını, tüm şartlarını kabul ettiklerini ve tekliflerini bu doğrultuda vermekte olduklarına dair Teyit Taahhütnamesi (ekte verilen),

i)İş ortaklığı oluşturmak suretiyle alıma teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği Iş Ortaklığı Beyannamesi (ekte verilen),

j)İsteklilerin alıma ilişkin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerekliliklerini yerine getireceğine dair Taahhütname (ekte verilen),

k)Yabancı menşeili malı teklif eden yerli isteklilerin Diğer Hususlar Başlıklı 38.1 Maddede belirtilen prosedürleri yerine getireceğine dair taahhütname (ekte verilen),

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Atölye Teslim), FCA (Havalimanı), CFR (Evyap/Kocaeli Limanı), CPT(Ankara) ve/veya DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale/Türkiye) teslim şekillerinde vereceklerdir.

-Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b)Alım dokümanının görülebileceği yerler:

 -MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai. Bşk. 4.kat 406 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 -MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü İnönü Caddesi No.44, Gümüşsuyu-Taksim/ İSTANBUL 

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman  için tıklayınız).

Alım dokümanı satış bedeli: BEDELSİZ

c)Tekliflerin Alım saatine kadar nereye verileceği:

-Teklifler 27.06.2018 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Alım (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d)Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e)Geçici Teminat istenmemektedir.

f)Kesin Teminat istenmemektedir.

g)Teklifler alım tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h)Alıma yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı)Yerli isteklilerce yabancı para birimi üzerinden verilen tekliflerin ödemeleri; malın idarece yapılacak kesin kabulden sonra düzenlenecek kesin kabul raporu, malın ambar giriş pusulası ve faturaya istinaden malların teslim tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılır ve bedelin TL olarak ödenmesinden doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece Yükleniciye ayrıca ödenir.

i)Termin planına uygun olmayan teslimatlarda ise teslim etmesi gereken tarih ile teslim ettiği tarihteki kurlardan hangisi düşük ise ödeme düşük olan kur üzerinden yapılacaktır.

j) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

k)Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare alımı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

DBTL ALIM DÖKÜMANI İncele İndir
© MKE Kurumu 2017