TEKNİK ŞARTNAMESİ İLE TEKNİK RESİLERİNE UYGUN 20 KALEM(2000 ADET) MUTELİF PARÇA İMALİ İHALE İLAN METNİ

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/84924

İşin Adı

:

Teknik Şartnamesi İle Teknik Resilerine Uygun 20 Kalem(2000 Adet) Mutelif Parça İmali

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

:

FATIH MAH YAPRAKLI YOLU 4 KM 1 18060

b) Telefon ve faks numarası

:

3762132482 - 3762132485

c) Elektronik posta adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamesi ve Teknik Resimlerine Uygun 20 Kalem (2000 Adet) Muhtelif Parça İmali

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

1. Prototip : Sözleşmenin imzalanması ve malzemesi fabrikamızca verilecek malzemelerin teslimini müteakip her bir kalemden 2(şer) adet 6 Hafta içerisinde teslim edilecektir. Prototipler bedelsiz ve seriden sayılmayacaktır. Erken teslimat kabul edilebilecektir

2-Seri Teslimat : Prototiplerin onayını müteakip 10 Hafta içerisinde işin tamamı teslim edilecektir

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

03.04.2018 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Bu madde aranmayacaktır.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

           1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun en az  03/07/2018  tarihine kadar geçerli geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Madde boş bırakılmıştır.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu Madde boş bırakılmıştır.

 h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 ı)  Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin  (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu

Banka Referans Mektubuna ilişkin Yeterlik Kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

            Yukarıdaki kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

            İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

             Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde  mal alımı veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30   oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi aranacaktır

4.5.2 İhale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış AQAP 2120-2130 ve/veya ISO EN 9001-2008  Kalite seviye belgelerinden birisi,

4.5.3  İhale konusu  malzemeyi   işleyecek kapasitede   4.5.3.1 maddede belirtilen tezgah parkını gösterir belgeyi verecektir. (Demirbaş Listesi veya faturası)

4.5.3.1  İsteklinin en az 2 Adet  5 Eksen CNC Dik İşleme  Merkezine  sahip olduğunu gösterir belge

4.5.3.2 İsteklinin en az  2 Adet  CNC Torna Tezgahına  sahip olduğunu gösterir belge 

4.5.3.3 İsteklinin en az  1 Adet  CNC Üç boyutlu Ölçme Tezgahına  sahip olduğunu gösterir belge 

4.5.4 İhale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunup anlaşıldığı ve teklifin buna göre verildiği anlamına gelecektir. Firma bununla ilgili belgeyi  verilecektir.

4.5.5 Başlığı ve içindekiler bölümü tek tek yazılmış ve ayrıca her bir maddesi tek tek “ okunmuş,anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” Şeklinde yazılarak kaşelenip imzalanmış İdari Şartname,Teknik Şartname ve Teknik resimler,Sözleşme tasarısı, Gizlilik anlaşmasına verilen cevaplar

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde yapılmış her türlü  Tank, roket, füze,silah ve top’a ait aksam komplesi ,kısmi komple, ara parça yedek parça üretimleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.7.Teklifler, 03/04/2018 , saat 14.00’e kadar MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI Ticaret Müdürlüğüne  verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.
4.8.Bu ihalede kalem bazında teklif verilecek değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
4.9. İstekliler tekliflerini , her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir..İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

4.10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere en az 03.07.2018 tarihine kadar geçerli kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

4.12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
4.13 - MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 Sayılı   Kamu İhale Kanunu ve  4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp/yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

© MKE Kurumu 2017