MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kızılırmak Su Üretim Tesisi, Buhar Üretim Tesisi ve MKE Yüzme Havuzlarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Miktarda Kimyasal Alımı.

Formun Üstü

 

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALI, YÜZME HAVUZU KİMYASALI, KIZILIRMAK SU ARITMA TESİSİ KİMYASALI TEMİNİ

MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalı, Yüzme Havuzu Kimyasalı, Kızılırmak Su Arıtma Tesisi Kimyasalı Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/97654

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad. No:9 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182243000 - 3182242902

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkedestek@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılırmak Su Üretim Tesisi , Buhar Üretim Tesisi ve MKE Havuzlarında Kullanılmak Üzere 9 adet Muhtelif Miktarda Kimyasal Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünün Ambarına Teslim Yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma malzeme alımının kendisine kalmasının kesinleşmesine müteakip 15 gün içerisinde malzemeleri tedarik etmek zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad.No:9/KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

20.03.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

 Yüklenci firma TS EN ISO 9001 , TS EN 14001 ve TS EN ISO 18001 belgerine sahip olacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yüklenici firmanın tedarik edeceği kimyasallar T.C. Sağlık Bakanlığından onay belgeli olup, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanmış olmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Kimyasallara ait, ürün ile ilgili, firma tarafından hazırlanan ve onaylanan Ürün Teknik Bülteni, Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu, her türlü teknik bilgiyi, ürünün fiziksel özelliği, kimyasal içeriği ve aktif maddeleri, aktif madde tayini ile ilgili labaratuvar test metotlarını vermek zorundadır.

İhaleye girecek firmalar ürünlere ait test numunelerinin tahlil ve analiz raporlarını test imkanının gerekli durumlarda gerçekleştirebilmesi için tesis yetkilerine numune sağlaması gerekebilir.(Numuneler  orijinal ambalajlarda ve açılmamış olmalıdır.)

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

© MKE Kurumu 2017