Sayın Yetkili,

       Kurumumuz MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası üretimlerinden;

- Dinamitler(Jelatinit Dinamit, Grizutin  Klorür Dinamit, Sismik Dinamit, GOM2-A1 dinamit, Elbar-1 Dinamit), ANFO Tip Patlayıcılar (Baranfo Toz Patlayıcı, Elbar-5 Toz Patlayıcı, Elbar-100 Toz Patlayıcı),  Emniyetli Fitil, Kara Barut (Kara Av Barutu, Kara Taş Barutu), Trinitrotoluen (TNT) ürünleri için D Modülüne göre CE uygunluk işareti (Belgelendirme ve 1. Gözetim ve 2. Gözetim tetkiki) hizmeti satın almak istiyoruz. Ürünlere ilişkin teknik dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Ürünün belgelendirilmesine ilişkin;

 1. CE Belgelendirme Hizmeti Teknik Şartname ve Teknik Dokümana uygun olacaktır.
 2. CE belgelendirme işi sözleşmenin imzalanmasını müteakip en kısa sürede tamamlanarak belgeler idareye teslim edilecektir. İstekliler belgelerin teslimi için gereken süreyi tekliflerinde belirtecektir.
 3. Belgelendirmeyi müteakip 2 yıl sonra 1. Gözetim tetkiki, 1. Gözetim tetkikini müteakip 2 yıl sonra 2. Gözetim tetkiki yapılacaktır.
 4. İstekliler tekliflerinde belgelendirme (belgelendirme için bir tetkik yapılacak ise tetkik fiyatı belgelendirme fiyatına dahil edilecektir.) ile 1. Gözetim tetkiki, 2. Gözetim tetkikini fiyatlarını ayrı ayrı sunacaktır.
 5. Belgelendirmeler her ürün için ayrı ayrı yapılacaktır.
 6. Belgelendirme için yapılacak tetkik fiyatı belgelendirme fiyatına dahil olacak, bu hizmet için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
 7. Belgelendirme, ilk gözetim ve ikinci gözetim tetkikleri sırasında Türkiye’de test çalışması gerekmesi halinde, bu işe ilişkin her tür ulaşım, konaklama, yemek v.s. masraflar ile her tür prosedür yüklenici tarafından karşılanacak olup, bütün bu masraflar teklif edilen fiyatlara dahil olacaktır. Yükleniciye “Belge ücreti” ve “1. gözetim tetkiki ücreti” “2. gözetim tetkiki ücreti” dışında herhangi bir isim altında ödeme yapılmayacaktır.
 8. Belgelendirme ve gözetim tetkikleri sırasında yurt dışına numune gönderilmesi söz konusu değildir.
 9. Yabancı isteklilerle yapılacak sözleşmede alım süreci zarfında ve sözleşmenin yürürlük süresi zarfında doğacak vergi, resim, harçlar ve ilgili banka komisyon ve masraflarından (Alım sözleşmesine ait ‰9,48 (binde dokuz, kırksekiz) oranındaki damga vergisi bedeli hariç) Türkiye içinde tahakkuk edenler İdare tarafından, Türkiye dışında tahakkuk edenler yüklenici tarafından ödenecektir.
 10. Yerli isteklilerle yapılacak sözleşmede Alım süreci zarfında ve sözleşmenin yürürlük süresi zarfında doğacak vergi, resim, harçlar ve ilgili banka komisyon ve masrafları (ait ‰5,69 binde beş altmışdokuz oranındaki karar pulu bedeli hariç) yükleniciye aittir.
 11. İstekli ürünler için CE Belgesini vermeye akredite/onaylı bir Kuruluş olacak ve onaylı olduğuna ilişkin geçerli Akreditasyon Belgesini teklifi ile birlikte verecektir.
 12. Sözleşmeye ait %09.48 oranındaki damga vergisi (akit pulu bedeli) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 13. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) veya konvertible bir döviz cinsi üzerinden verebilir.
 14. Ödeme yeri ve şartları

Hizmet bedeli aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

İstekli tarafından teklif edilen  gerekli belgelendirme gözetimlerinin ve sertifikasyon işlemlerinin  tamamlanıp belgelerin  teslimini müteakip belgelendirmeye ilişkin tutar, 1. ve 2. gözetim tetkikleri için ise her bir gözetim tetkikine ilişkin tutar tetkikin başarı ile tamamlanmasını müteakip ödenecektir.

Yerli isteklilerce yabancı para birimi üzerinden verilen tekliflerin ödemeleri;  belgelendirme ve ilgili gözetim tetkiklerinin tamamlanmasını müteakip kabul tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılır ve bedelin TL olarak ödenmesinden doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece Yükleniciye ayrıca ödenir.

Yerli isteklilerce TL üzerinden verilecek tekliflerin ödemeleri; belgelendirme ve ilgili gözetim tetkiklerinin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek kabul raporuna faturaya istinaden yapılır ve bedelin TL olarak ödenmesinden doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece Yükleniciye ayrıca ödenir.

Yukarıda belirtilen hususlara göre yazılı teklifinizin en geç 20/02/2018 tarih, saat 14:00’e kadar İkmal Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesini rica ederiz. 

 

EK: Teknik şartnameler ve Ürün Detayları.

Alım Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017