MKE  MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İkmal Dairesi Başkanlığı

2018 YILI KARA YOLU NAKLİYESİ

İşin Tanımı

Çeşitli Avrupa ülkelerinden ithal edilecek takriben 100 ton malzemenin (100 tonun altında kalması halinde Yüklenici hak iddia edemez), vasıtalara yüklenmiş olarak tesellümünü müteakip Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA adresine kadar karayolu ile nakledilerek burada bulunan Geçici Depolama yerine boşaltılması hizmeti

1 - İdarenin

 

a) adresi

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, 4. Kat, Degol Cad.,Anadolu Meydanı. 06330, Ankara

b) telefon ve faks numarası

0 312 296 11 30 - 0 312 296 16 91

     Dış alım  Şb.Md.                                     

 0 312 296 11 61

     İlgili Personel    

 0 312 296 11 43- 11 65

c) elektronik posta adresi

mkekikm@mkek.gov.tr

ç) Alım dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

www.mkek.gov.tr

2 - Alım konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Çeşitli Avrupa ülkelerinden ithal edilecek takriben 100 ton malzemenin(100 tonun altında kalması halinde Yüklenici hak iddia edemez),vasıtalara yüklenmiş olarak tesellümünü müteakip Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA adresine kadar karayolu ile nakledilerek burada bulunan Geçici Depolama yerine boşaltılması hizmeti

b) Teslim [yeri/yerleri]

Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA ve supalan gümrükleme konusu olan malzeme için Ankara-Elmadağ-Kırıkkale veya Çankırı’da bulunan ilgili Fabrikamız Müdürlüğü ambarları.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

10 ay sürelidir  (1 MART 2018- 31 ARALIK 2018)

3) Tekliflerin  değerlendirmesinin:

 

a) Yapılacağı yer

MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve saati

19/02/2018 Pazartesi günü saat  14:00

 

4) Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde teklif veremezler.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

İdare tarafından; Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Çek ve Slovakya Cumhuriyeti, Avusturya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Slovenya, İspanya, İsviçre, Romanya, Bulgaristan,Hırvatistan, Bosna-Hersek olmak üzere ekli listede verilen Avrupa ülkelerinden satın alınacak tamamı takriben 100 ton (100 tonun altında kalması halinde Yüklenici hak iddia edemez) malzemenin vasıtalara yüklenmiş olarak tesellümünü müteakip Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA adresine kadar karayolu ile nakledilerek burada bulunan Geçici Depolama yerine boşaltılacaktır.

Ancak; fiziksel veya kimyasal özellikleri gereği (patlayıcı/parlayıcı – havaleli – tam dolu araç v.b.) supalan gümrükleme konusu olan malzeme, Ankara Gümrük Müdürlüğü’ndeki gümrük işlemlerinin ikmalini müteakiben Ankara-Elmadağ-Kırıkkale veya Çankırı’da bulunan ilgili Fabrikamız Müdürlüğü ambarlarına boşaltılacaktır.

b) Alım dokümanının alınabileceği yer:

- Alım dokümanı www.mkek.gov.tr adresinden kopyalanabileceği gibi, MKE Gn.Md.İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat 403 no.lu odadan  veya  MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü İnönü Caddesi No.44 Taksim/ İSTANBUL adresinden bedelsiz olarak alınabilecektir.

c) Tekliflerin nereye verileceği:

Teklifler, 19/02/2018 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar MKE Gn. Md.lüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine  kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve alım işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilecektir.

e) Ülkelere Göre Yük Baremleri Tablosundaki (EURO/Kg.) her barem ve ülke için fiyat teklifi vermeyen isteklilerin teklifleri de değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) İdari Şartnamemiz hilafına ilave geçerlilik şartları içeren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Geçici teminat istenmemektedir.

h) Alım  üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, 2.500,00 TL kesin teminat alınır.

ı) Bu iş için yalnızca yerli istekliler teklif verebilir.

i) Teklifler 19/02/2018 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

j) Söz konusu hizmet alımı Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. (Ancak işin doğrudan temin usulüne göre yapılması nedeniyle bu iş kapsamında yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.) İdare bu alımı yapıp yapmamakta veya dilediğinden yapmakta serbesttir.

2018 Yılı Kara Yolu Nakliye Hizmeti Alım Dokümanı İncele İndir
Teslim Tutanağı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017