2.000 kg. KAĞIT VARAK (Tip I, tek tarafı nitroselüloz özellikli lak kaplı) satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                   : 2.000 kg. KAĞIT VARAK (Tip I, tek tarafı nitroselüloz özellikli lak kaplı)                                

İhale Kayıt Numarası                   : 2017/680688

1-İdarenin
a)Adresi                                    : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı 
                                                     De Gol Cad. 06330 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE
b)Telefon ve faks numarası    : Tel: +90 (312) 296 11 30/31        Faks: +90 (312) 296 16 91
c)E-posta adresi                       : mkekikm@mkek.gov.tr
d)İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi                          : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın
a)Dosya Referans No./İşareti        : 7530.SVG.0945
b)Niteliği, türü ve miktarı              : 2.000 kg.(Tip I, tek tarafı nitroselüloz özellikli lak kaplı)
c)Teslim tarihi/tarihleri                  : Mal sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 2 ay içerisinde teslim edilecektir. 
d)Teslim yeri/yerleri                      : MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü Ankara/TÜRKİYE

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
Yapılacağı yer                         : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
Tarihi ve Saati                         : 24/01/2018 tarih, saat: 14.00
 

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 maddesinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (.….Atölye), FOB-STOWED (..… deniz limanı), CFR (Evyap/Kocaeli  Limanı), DAP(….MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE) veya CPT (…..Ankara (karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini (MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE) teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 409 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü: Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil) c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 24/01/2018 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

e) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

f) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

g) Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

h) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

2.000 kg KAĞIT VARAK (Tip I, tek tarafı nitroselüloz özellikli lak kaplı)-İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017