Birim
İHALELER

Fabrikamızın 2 kalem malzeme ihtiyacı vardır;

1)      2000 Adet Nakliye Tıkacı 1; MH-ŞRT-G0009 nolu teknik şartname ve G002293 nolu teknik resme göre temin edilecektir.

2)      500 Adet Nakliye Tıkacı 4; MH-ŞRT-G0009 nolu teknik şartname ve G002858 nolu teknik resme göre temin edilecektir.

 

            Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde ilan ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 21.07.2017 Saat:14.00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içerisinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksına teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesi gerekmektedir.

 

İDARİ ŞARTLAR  :

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Malzemelerin tamamı sözleşme tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

3.) Kısmi teklif verilebilir.

4.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

5.) Fiyatlar “?” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

7.) Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “2 Kalem Nakliye Tıkacı teklifidir” ibaresi yazılmalıdır.

8.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Alınan teminat malzemenin 2 (iki) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra firmaya iade edilecektir.

9.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰2 (bindeiki) oranında gecikme cezası alınacaktır.

10.) Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

 

Tel: 0318 224 30 00  Dahili: 4255     Faks: 0318 225 40 60  E-mail: bahadir.ergin@mkek.gov.tr

İletişime geçilmesi halinde teknik şartname ve resim bilahare iletilecektir.