Birim
İHALELER

Fabrikamızın “60 Adet Plastik Palet-Tip 4ihtiyacı vardır. MH-ŞRT-G006073 nolu Teknik Şartnameye ve G006073 nolu teknik resme göre temin edilecektir. Teklif fiyatınızın aşağıda yazılı şartlar dahilinde 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Saat:15.00’e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu, Faksa teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

*        

İdari Şartlar :

1.) Fiyatlar "TL" (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.) Teklif mektubunun üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve "[ 60 Adet Plastik Palet-Tip 4] teklifidir" ibaresi yazılmalı ve ekte sunulan formatta hazırlanmalıdır.

3.) Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren; Malzemenin tamamı 60 gün içerisinde Giriş Kalite Müdürlüğüne sunulmak üzere Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.) ‰ 5,69 Damga Vergisi bedeli fabrikamıza ve ‰ 9,48 Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

5.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6'sı oranında kesin teminat verilecektir. Alınan teminat malzemenin 2 (iki) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra firmaya iade edilecektir.

6.) Malzemeye ait "Analiz Raporu " ve ‘' Güvenlik Bilgi Formu'' ilgili kısımca istenilmesi halinde numune ve kafile teslimatında mutlaka verilecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı muayene ve kabul işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden yüklenici sorumlu olacaktır.

7.) Bu alımda kullanılan Teknik Şartname ve Teknik Resimler ‘'Hizmete Özel'' gizlilik derecesinde olup bilahare fabrikamıza teslim edilecek, başka kişi ve kuruluşlara bilgi verilmeyecektir.

8.) Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilmiş olacaktır.

9.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰2 (bindeiki) oranında gecikme cezası alınacaktır.

10.) Burada yazılı olmayan hususlarda kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile geçerli olacaktır.

 

EKLER:

MH-ŞRT-G006073 nolu Teknik Şartname ve G006073 nolu teknik resim  (Fiziksel Ek)

Birim fiyat teklif formu

 

NOT:  EKLER İÇİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE MAİL ATILACAKTIR.

 

İRTİBAT:

Fatma Nur OLUK/Memur

Tel:0318 224 30 00/ Dahili 4022

 

MKE MÜHİMMAT FABRİKASI 

Ticaret Müdürlüğü

Adres: Fabrikalar Mahallesi 27. Sokak No: 12 Merkez KIRIKKALE

Tel     : 0 318 224 74 04

Faks  : 0 318 225 40 60