Birim
İHALELER

Fabrikamız ihtiyacı Tapa Pvc ve Lavabo Tadilatı İşi için  doğrudan temin yoluyla  alım yapılacaktır.

Fiyatınızın ekli teknik şartnameye göre aşağıda yazılı şartlar dahilinde 19/07/2017 Çarşamba günü Saat:14.00 e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde bildirilmesini rica ederiz.

Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içerisinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız  0318 225 40 60  nolu faks numarasına teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo ,posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Teklifler KDV hariç ve Türk Lirası cinsinden verilecektir.
  2. Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6 sı oranında kesin teminat verilecektir.
  3. Sözleşmenin imzalanmasından doğacak %0,569 (bindebeşaltmışdokuz) karar damga vergisini fabrikamız,%0,948 (bindedokuzkırksekiz) akit damga vergisini yüklenici ödemekle yükümlüdür.
  4. Teklif zarfı üzerine; isteklinin adı soyadı veya ticaret ünvanı,tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve ‘’[işin adı] teklifidir’’ ibaresi yazılacaktır.
  5. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu hizmetin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici  tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirlenen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.
  6. Fiyat farkı verilmeyecektir.
  7. Avans verilmeyecektir.

Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı KİK ve 4735 sayılı KİSK ile Kurumumuzca hazırlanan Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesi geçerli olacaktır.

 

İlgili Personel : Lefize BAŞBUĞ- 0318 224 30 00/3915