Birim
İHALELER

Fabrikamızın, aşağıda cins ve miktarda yazılı  malzemeye ihtiyaçı vardır.

https://ebys.mkek.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png55 Litre Lesitin T , MKE- MF- AG-ŞRT-1038 nolu Teknik Şartnameye uygun olarak temin edilecektir.

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 20.07.2017 Saat:14.00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içerisinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksına teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesi gerekmektedir.

 

İdari Şartlar            :

1.) Fiyatlar “?” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.) Teklif mektubunun üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “[ işin adı ] teklifidir” ibaresi yazılmalı ve ekte sunulan formatta hazırlanmalıdır.

3.) Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren; 30 gün içerisinde  Giriş Kalite Müdürlüğüne sunulmak üzere Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.                                                                      

5.) ‰ 5,69 Damga Vergisi bedeli fabrikamıza ve ‰ 9,48 Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

6.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Alınan teminat malzemenin 2 (iki) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra firmaya iade edilecektir.

7.) Malzemeye ait “Analiz Raporu ” ve ‘’ Güvenlik Bilgi Formu’’  ilgili kısımca istenilmesi halinde numune ve kafile teslimatında mutlaka verilecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı muayene ve kabul işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden yüklenici sorumlu olacaktır.

8.) Bu alımda kullanılan Teknik Şartname ve Teknik Resimler ‘’Hizmete Özel’’ gizlilik derecesinde olup bilahare fabrikamıza teslim edilecek, başka kişi ve kuruluşlara bilgi verilmeyecektir.

9.) Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Dökümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilmiş olacaktır.

10.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰2 (bindeiki) oranında gecikme cezası alınacaktır.

11.) Burada yazılı olmayan hususlarda kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile geçerli olacaktır.