Birim
İHALELER

6 Kalem Parça Talaşlı İmali / alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “3g”  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2017/326694

İhale dosya numarası

: 100317-63

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks no

: Tel: 0318 224 2991/5346 Faks: 0318 224 2895

c) Elektronik posta adresi

: mkesilah@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Malzemesi Yükleniciye, Mastarları Fabrikamıza Ait Olmak Üzere, Teknik Şartname ve Teknik Resimlere Göre Aşağıda Belirtilen 6 Kalem Parça Talaşlı İmali.

b) Teslim yeri

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim süresi                    : Sözleşme tarihini müteakip teslim tarihleri/miktarları, fabrikamızca verilecek mastarlar vb. ile karşılığında alınacak teminatlar aşağıda belirtilmiştir. Teslim tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, termin süresi takip eden ilk iş gününe kadar uzatılır. Termine ilişkin diğer hususlar ise idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

Parça No

Parça

Adı

Adedi

30.

Gün

60.

Gün

90.

Gün

120.

Gün

150.

Gün

180.

Gün

210.

Gün

240.

Gün

270.

Gün

300.

Gün

330.

Gün

360.

Gün

390.

Gün

420.

Gün

450.

Gün

450.

Gün

Mastar Teminatı

A4-129

Dipçik Tüpü Merkezleme Parçası

30.000

Numune

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

1.500,00TL

A4-131

Dipçik Tüpü

30.000

Numune

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

2.750,00TL

A4-135

Tampon Gövdesi

30.000

Numune

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

1.250,00TL

A4-136

Tampon Kapağı

30.000  

Numune

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

 A4-160

Kurma Kolu

30.000 

Numune

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

2.250,00TL

A6-157

Yan Ray

60.000  

Numune

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.500,00TL

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi & saati

: 27/07/2017 & 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.)  İdari Şartnameye ve ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5.) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6.) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İş deneyimini gösteren belgeler: İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere (TALAŞLI İMALAT) ilişkin belgeler.

b) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya kapasite raporu: İsteklinin kendi malı olan ve ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya kapasite raporuna ilişkin belgeler.

c)Teknik şartnameye göre verilmesi gereken bilgi ve belgeler: Tezgah Yerleşim Planı, Parça Üretim Takvimi, Parça Operasyon Sırası, Tezgah Yükleme Planı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8- İhale dokümanının görülmesi ve temini: MKE Silah Fabrikası Ticaret  Müdürlüğü Fason İmalat İşleri Şefliği’nde görülebilir ve aynı yerden 100,00TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.1. İdarenin Iban numaraları: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kırıkkale Şubesi: TR30 0001 2009 6740 0013 0000 17, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kırıkkale Şubesi: TR97 0001 0003 1637 7119 3959 20

8.2. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı temini: İhale doküman bedeli İdarenin hesabına önceden yatırılması kaydıyla, posta veya kargo yoluyla da satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte ihale tarihinden önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare ihale dokümanını, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşiv’ine verilebileceği gibi, PTT, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13- Bu ihalede kısmi teklif (A4-135/A4-136 hariç) verilebilir. (A4-135/A4-136 nolu parçalar takım halinde imal ettirilecektir.) Alternatif teklif verilemez.

14- Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup, İdare bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ