Birim
İHALELER

3.000 Adet DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU (KÜÇÜK BOY)

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                            : 3.000 Adet Dikişsiz Çelik Çekme Boru (Küçük Boy)

İhale Kayıt Numarası                             : 2017/ 267117

İhalenin Usulü                                       : Açık İhale

 

1-İdarenin

a)      Adresi                                   : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

              Cad. 06330  Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

b)      Telefon ve faks numarası       : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

c)      E-posta adresi                       : mkekikm@mkek.gov.tr

d)      İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                 : www.mkek.gov.tr

 

2-İhalenin Konusu Malın

a)      Dosya Referans No./İşareti       : 4710.SVG.0914

        Niteliği, türü ve miktarı                     : 3.000 Adet Dikişsiz Çelik Çekme Boru (Küçük Boy)

        Teslim tarihi ve Yeri                           : Malzeme, Kesin siparişin verilmesinden sonra 4 ay içinde MKE  Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale/  TÜRKİYE’ye teslim edilecektir. 

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                       : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve Saati                                : 30.06.2017 - Saat  14:00

 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a)      İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b)      İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c)      İdari Şartnamemizin  21.1.3 maddesinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre, FCA (……… atölye teslimi), FOB STOWED (………. Deniz limanı), CFR (…………….. Evyap /Kocaeli Limanı), veya  CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası KIRIKKALE/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 404 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

 

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 30.06.2017 tarih saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

f) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

j) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

k) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

Ek:İhale Dokümanı