Birim
İHALELER

İhale Kayıt Numarası

:

2017/234948

İşin Adı

:

Homojenizasyon ve paketleme tesisi Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı – Belli istekliler arasında ihale usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar mah. 4001.sok no:2

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242985 - 3182242897

c) Elektronik posta adresi

:

mkenitroseluloz@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Homojenizasyon ve paketleme tesisi Alımı

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü sahası

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 14 ay içinde tesis geçici kabule hazır hale getirilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar mah. 4001. sok no :2 KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

05.07.2017 - 14:00

 

 

Madde 4  – Ön Yeterlik için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ön yeterlik başvuruları kapsamında aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

       1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

e) Vekâleten ön yeterlik başvurusu yapılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ön yeterlik değerlendirilmesine katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

 g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ön yeterlik değerlendirilmesine iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Firmanın bankalar neznindeki kullanılmamış nakit veya gayri nakdi kredi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı veya bunların toplamı tutarı en az 1.000.000,00 TL (Bir Milyon TL) olacak şekilde bankaca düzenlenmiş banka referans mektubu.

4.4 İş hacmini gösteren belgelerin kriterleri 

4.4.1 Ön yeterlik değerlendirilmesinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren 2.000.000,00 TL’den (ikimilyonTL) az olmamak üzere sunulacak olan gelir tablosu

4.4.2 Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ön yeterlik değerlendirtmesinin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalarından oluşan 2.000.000,00 TL’den (ikimilyon TL)  az olmamak üzere sunulacak olan belgeler.

 4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 Firmalarca sunulan iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi

4.5.1.1 Firmalar bu işin 1.500.000,00 TL’den (birbuçukmilyonTL) az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunacaklardır.

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu iş ile ilgili kamuda ya da özel sektörde yapılan, malzemelerin konveyör sistemleri ile taşınarak karıştırılması/dozajlaşması/tartılması, işlenmesi, paketlenmesi/ istiflenmesi işlemlerinin yapıldığı ve otomasyon sistemi ile çalışan, bahsedilen şekilde kompakt tesislerin (inşaatla ilgili kısmı hariç tutularak) kurulumu işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.7 Firmanın organizasyon yapısının belirlenmesi

Firmanın bünyesinde ön yeterlik değerlendirilmesi ilk ilan tarihinden önce kesintisiz sigortalı olarak, belirtilen bölümlerden en az birer kişisi 5 yıl, diğeri 1 yıldan az olmamak üzere çalışan;

Elektrik Elektronik mühendisi  - Elektrik Mühendisi - Elektronik mühendisi  dallarından biri olmak üzere en az 2 kişi;

Makina Mühendisi en az 2 kişi olacaktır.

4.8 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

4.8.1 1000 m2 den az olmamak üzere kapalı alanı bulunacaktır.

4.8.2 Makine ve ekipmanlar

Şartnamede belirtilen mekanik ve imalat işlerini yapabilecek yeterlikte;

-     CNC Torna

-     CNC Freze (yatay / dikey işleme merkezi)

-     TIG ve MIG kaynak makinaları

-     Paslanmaz malzemeleri kesme ve bükme işlemlerini yapabilen makine ve teçhizat

4.8.3 Firmaların makine teçhizat ve ekipman olarak sunduğu belgeler ön yeterlik değerlenmesinden sonra Fabrikamızda oluşturulan komisyon tarafından yerinde görülüp değerlendirilecektir. Belirtilen koşullara uymayan firmalar teklif vermeye davet edilmeyecektir.

 

4.8.4 Firmaların ISO 9001: 2008 veya  ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi olacaktır.

5. Ön yeterlik dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye ön yeterlik başvurusu yapacak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur.

  a) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği yer: MKE Barut Fabrikası Ticaret Müdürlüğü Kırıkkale

  b) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresleri: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ve www.mkek.gov.tr

  c) Ön yeterlik dokümanının alınabileceği yer: MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Alım Servisi

  ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli: Bedelsiz

6. Ön yeterlik teklif zarfları , ön yeterlik değerlendirme tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.

7. Yeterlikleri tespit edilen firmaların davet edilmesi:

7.1 Yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen tüm firmalar teklif vermeye davet edilecektir.

8. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecektir.Ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

9. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.