Birim
İHALELER

180000 LT SAF ETER

                                                                                                  MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/177126

İşin Adı

:

180.000 Lt Saf Eter

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 4001 Sok. No: 2 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242985 - 3182242897

c) Elektronik posta adresi

:

mkenitroseluloz@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

180.000 Lt. Saf Eter

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

İdaremizin Ambarı / Tankına

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşme imza tarihinden itibaren termin süreleri ve miktarlar tabloda gösterilmiştir. Termin Tarihi : 15/06/2017  15/08/2017  15/11/2017

                                                                                                                                               60.000 Lt.    60.000 Lt.     60.000 Lt.

                                                                                                                                                TOPLAM MİKTAR: 180.000 Lt.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Barut Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

 08.05.2017 - 10:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgesi
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde, İdarece kusursuz kabul edilen iş/hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %15 (yüzdeonbeş) oranında, ihale konusu alım veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya her türlü kimyasal madde üretimi/alımıve/veya satıcılığı işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilemez. İstekliler tekliflerini TL olarak vereceklerdir.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
11. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

                                                                                  MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ