Birim
İHALELER

 

3.000.000 Adet M9 Mayonu Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                                         : 3.000.000 Adet M9 Mayonu

İhale Kayıt Numarası                                       : 2017/………..

İhalenin Usulü                                               : Açık İhale

 1. İdarenin
 1. Adresi                                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

  Cad. 06330 /Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası                      : Tel: +90 (312) 296 11 30/31         Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                                           : mkekikm@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                           : www.mkek.gov.tr

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti                    : 1305.SVG.0903
 2. Niteliği, türü ve miktarı                            : 3.000.000 adet M9 Mayonu
 3. Teslim tarihi/tarihleri                                        :Malzeme aşağıda belirtilen tarihlerde MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü  Gazi, Ankara – TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.

Parti

Miktar

Teslim Termini

1.Parti

1.000.000 Adet

Kasım 2017

2. Parti

1.000.000 Adet

Aralık 2017

3. Parti

1.000.000 Adet

Ocak 2018

 

d. Teslim yeri/yerleri                                     : MKE Gazi Fişek Fb. Md. lüğü – Gazi-Ankara/TÜRKİYE

 1.  
 2. İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
 1. Yapılacağı yer                                          : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                                           : 22/05/2017 – Saat: 14.00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a)İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (……… atölye teslimi), FOB STOWED (………. Deniz limanı), CFR (Evyap /Kocaeli Limanı) veya CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü-Gazi-Ankara/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai. Bşk. 4.kat 404 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü: Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

   İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dâhil)

c)Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 22/05/2017 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d)Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e)İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici teminat vereceklerdir.

f)İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g)Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

j) Yerli malı teklif eden  istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

k) İhaleye katılan firmalar teklifleri ile birlikte 200 adet numune mayon teslim edeceklerdir.

l) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

/Ihaleler/File/3.000.000 adet M 9 Mayonu İhale Dokümanı.rar

/Ihaleler/File/Zeyilname.pdf

/Ihaleler/File/Teknik Resim.pdf

/Ihaleler/File/903 - Zeyilname.pdf