Birim
İHALELER

500 Kg. Petn (Sınıf II)

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                  : 500 Kg. Petn (Sınıf II)

İhale Kayıt Numarası                   : 2017/187842

İhalenin Usulü                             : Açık İhale

1-İdarenin

  1. Adresi                                         : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

  Cad. 06330 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

  1. Telefon ve faks numarası              : Tel: +90 (312) 296 11 30/31       Faks: +90 (312) 296 16 91
  2. E-posta adresi                            : mkekikm@mkek.gov.tr
  3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                     : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın

  1. Dosya Referans No./İşareti    : 1376.SVG.0906

Niteliği, türü ve miktarı           : 500 Kg. Petn (Sınıf II)

Teslim tarihi ve Yeri                :En Kısa Sürede -MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü Ankara/TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.                            

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve Saati             : 15/05/2017 - Saat  14:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

 

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre, FOB STOWED (.......................Deniz Limanı), CFR (.......................Derince  Limanı) DAP (MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü Ankara – TÜRKİYE) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Gazi Fişek Fb. Md.lüğü Ankara/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

 

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 405 no.lu oda Anadolu Meydanı – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü Ömer Avni Mah.İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

 

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 15/05/2017 tarih saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

d)Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

e) Geçici Teminat istenmemektedir.

 

f)İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

 

g)Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

 

h)İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

ı)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

 

j) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

 

k) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

500 KG PETN (SINIF II)-İHALE DOKUMANI