Birim
İHALELER

4 kalemde muhtelif çapta 13.000 kg. 18Ni Maraging Çelik AMS 6514 satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                            : 4 kalemde muhtelif çapta 13.000 kg. 18Ni Maraging Çelik AMS 6514

İhale Kayıt Numarası              : 2017/ 161396

1-      İdarenin

a)      Adresi                     : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol Cad. 06330 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

b)      Telefon ve faks numarası : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

c)      E-posta adresi                 : mkekikm@mkek.gov.tr

d)      İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                          : www.mkek.gov.tr

 

2-      İhalenin Konusu Malın

a)      Dosya Referans No./İşareti                     : 1005.SVG.0901

b)      Niteliği, türü ve miktarı                :

                               1- 5.000 kg. A6-30 ÇAP 10, 18Ni Maraging Çelik AMS 6514

                                       2- 2.000 kg. A6-59 ÇAP 9, 18Ni Maraging Çelik AMS 6514 

                                       3-3.000 kg. A6-60 ÇAP 14, 18Ni Maraging Çelik AMS 6514

                                       4-3.000 kg. A4-60 ÇAP 12.5, 18Ni Maraging Çelik AMS 6514

c)      Teslim tarihi/tarihleri     : Malzemenin tamamı sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 6 ay içinde MKE Silah Fb. Md.lüğü, Kırıkkale/TÜRKİYE’de olacaktır.

d)      Teslim yeri/yerleri        : MKE Silah Fb. Md.lüğü – Kırıkkale/TÜRKİYE

 

3-      İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a)      Yapılacağı yer             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b)      Tarihi ve Saati             : 10.05.2017 tarih, saat: 14.00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA                   (Yüklenici depo teslimi), FOB-STOWED (..… deniz limanı), CFR (Evyap/Kocaeli deniz limanı) veya CPT (…..Ankara (karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini (MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü, Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

 

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 403 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü: Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

 

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 10.05.2017 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

 

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

 

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

 

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

ğ) Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

 

h) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

 

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

EK: 4 kalemde muhtelif çapta (9, 10, 14 ve 12.5) 13.000 kg. 18 Ni Maraging Çelik AMS 6514 İÇİN İHALE DOKÜMANI