Birim
İHALELER

Fabrikamızın 200 kg Silikon Gresi- SAE AS 8660 ihtiyacı vardır.  MH-ŞRT-K0001 nolu Teknik Şartnameye göre temin edilecektir. Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dahilinde kapalı zarf içerisinde 3 Nisan 2017 Pazartesi Günü Saat:15.00'e kadar fabrikamıza bildirilmesini rica ederiz.

İdari Şartlar :

1.) Fiyatlar "?" (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.) Teklif mektubunun üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve "[200 kg Silikon Gresi- SAE AS 8660] teklifidir" ibaresi yazılmalı ve ekte sunulan formatta hazırlanmalıdır.

3.) Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren; Malzemenin tamamı 30/06/2017 tarihine kadar Giriş Kalite Müdürlüğüne sunulmak üzere Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.) ‰ 5,69 Damga Vergisi bedeli fabrikamıza ve ‰ 9,48 Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

5.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6'sı oranında kesin teminat verilecektir. Alınan teminat malzemenin 2 (iki) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra firmaya iade edilecektir.

6.) Malzemeye ait "Analiz Raporu " ve ‘' Güvenlik Bilgi Formu'' ilgili kısımca istenilmesi halinde numune ve kafile teslimatında mutlaka verilecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı muayene ve kabul işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden yüklenici sorumlu olacaktır.

7.) Bu alımda kullanılan Teknik Şartname ve Teknik Resimler ‘'Hizmete Özel'' gizlilik derecesinde olup bilahare fabrikamıza teslim edilecek, başka kişi ve kuruluşlara bilgi verilmeyecektir.

8.) Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilmiş olacaktır.

9.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰2 (bindeiki) oranında gecikme cezası alınacaktır.

10.) Burada yazılı olmayan hususlarda kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile geçerli olacaktır.

 

EKLER:

MH-ŞRT-K0001 nolu Teknik Şartname (Fiziksel ek)

Birim fiyat teklif formu