Birim
İHALELER

 

2.000 kg. Köpük Kesici satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

 

İşin Tanımı                                         : 2.000 kg. Köpük Kesici

İhale Kayıt Numarası                          :

İhale Usulü                                             :Doğrudan Temin Usulü

 1. İdarenin
 1. Adresi                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

 Cad. 06330 /Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası                        : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                              : mkekikm@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                              : www.mkek.gov.tr

 

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti                     : 6810.SVG.0897
 2. Niteliği, türü ve miktarı                : 2.000 kg. Köpük Kesici
 3. Teslim tarihi/tarihleri                   : 2017 Haziran ayı içinde 1.000 kg.

Teslim tarihi/tarihleri                   : 2017 Kasım ayı içinde 1.000 kg.

 1. Teslim yeri/yerleri                                   : MKE Barut Fb. Md.lüğü – Kırıkkale/TÜRKİYE

 

 1. İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
 1. Yapılacağı yer                             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                             : 18.04.2017 tarih, saat: 16.00

 

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

 

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Atölye Teslim) ve/veya FOB STOWED (Deniz limanı) ve/veya CFR (EVYAP/Kocaeli Deniz Limanı) ve/veya CPT (Ankara Esenboğa Havalimanı) ve/veya CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

 

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

 

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 409 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü İnönü Caddesi No.44, Gümüşsuyu-Taksim/ İSTANBUL 

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

 

İhale dokümanı satış bedeli: BEDELSİZ

 

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

 

- Teklifler 18.04.2017 tarihi saat 16.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ç) İstekliler en az 1 kg. BEDELSİZ numuneyi DDP-Ankara-TÜRKİYE teslim esasına göre MKEK Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı adresine teklifleri ile birlikte göndereceklerdir veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde göndereceklerdir.

 

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

e) Geçici Teminat istenmemektedir.

 

f) Kesin Teminat istenmemektedir.

 

g)Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

 

ğ) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

h)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

 

ı) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

 

i) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

/Ihaleler/File/1 - İdari Şartname (Türkçe) (1 adet - 18 sayfa).pdf

/Ihaleler/File/2 - Sözleşme Tasarısı (Türkçe) (1 adet - 18 sayfa).pdf

/Ihaleler/File/3 - Teklif Formu (Türkçe) ( 1 adet - 1 sayfa).pdf

/Ihaleler/File/4 - Teknik Şartname (Türkçe) (1 adet -1 sayfa).pdf

/Ihaleler/File/5 - İş Ortaklığı Beyannamesi (1 adet - 1 sayfa).pdf

/Ihaleler/File/6 - Teyit Taahhütnamesi (1 adet -1 sayfa).pdf

/Ihaleler/File/7 - Prosedür Taahhütnamesi (1 adet -1 Sayfa).pdf

/Ihaleler/File/8 - İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi (1 adet -1 Sayfa).pdf