Birim
İHALELER

500 Kg BARYUM NİTRAT SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                          : 500 Kg BARYUM NİTRAT

İhalenin Usulü                                      : Doğrudan temin

1-      1-İdarenin

a)      Adresi                                         : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

                                                             Cad. 06330 Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

b)      Telefon ve faks numarası              : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

c)      E-posta adresi                              : mkekikm@mkek.gov.tr

d)      İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                       : www.mkek.gov.tr

2-      2-Alım Konusu Malın

a)      Dosya Referans No./İşareti           : 6810.SVG.0895

b)      Niteliği, türü ve miktarı                 : 500 Kg. BARYUM NİTRAT

Teslim tarihi/tarihleri                              : Mayıs 2017’de MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü KIRIKKALE/TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.

                                                      

3-Alım / Yeterli Değerlendirmesinin:

a)      Yapılacağı yer                              : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b)      Tarihi ve Saati                               : 18/04/2017 – Saat: 15.00

 

4 - Alıma katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (… Atölye Teslimi), FOB STOWED (Deniz limanı), CFR (Evyap Limanı/KOCAELİ) CPT (Ankara -Esenboğa Havalimanı) veya CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü KIRIKKALE/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 404 no.lu oda Anadolu – ANKARA

www.mkek.gov.tr.

İhale dokümanı satış bedeli: BEDELSİZDİR.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 18/04/2017 tarihi saat 15.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici Teminat istenmemektedir.

e)  Kesin Teminat istenmemektedir.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) Alım yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

h)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

ı) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

j) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Ek: 500 KG BARYUM NİTRAT ALIM DOKÜMANI