Birim
İHALELER

Fabrikamızın 500 Kg Kurşun Levha (5x500x500 mm) ihtiyacı vardır; MH-ŞRT-M0026 nolu Teknik Şartnameye göre temin edilecektir.

            Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde ilan ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 23.03.2017 Saat:15.00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

 

İDARİ ŞARTLAR  :

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Malzemelerin tamamı sözleşme tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “?” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

6.) Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “500 Kg Kurşun Levha teklifidir” ibaresi yazılmalıdır.

7.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Alınan teminat malzemenin 2 (iki) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra firmaya iade edilecektir.

8.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰2 (bindeiki) oranında gecikme cezası alınacaktır.

9.) Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

 

Not: Telefonla iletişime geçilmesi halinde talep eden firmalara teknik şartname ve birim fiyat teklif formu gönderilecektir.

 

Tel: 0318 224 30 00  Dahili: 4255    Faks: 0318 225 40 60