Birim
İHALELER

Fabrikamızın 16 Kg Katalizör (JRTV SİLİKONLU KAUÇUK İÇİN) TUR-105-1006 ihtiyacı vardır; MF-438588-MKŞ nolu Teknik Şartnameye göre imal edilecektir.

            Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 24 Mart 2017 Saat:15.00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.                                                                      

 

İDARİ ŞARTLAR  :

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Malzemelerin tamamı sözleşme tarihini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “TL” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

6.) Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “16 Kg Katalizör (JRTV SİLİKONLU KAUÇUK İÇİN) TUR-105-1006” ibaresi yazılmalıdır.

7.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Alınan teminat malzemenin 2 (iki) yıllık garanti süresinin bitiminden sonra firmaya iade edilecektir.

8.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰2 (bindeiki) oranında gecikme cezası alınacaktır.

9.) Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

 

Ek:  1) Birim fiyat teklif formu

       2) Teknik Şartname 

 

İrtibat Tel No:0318 224 30 00-Dahili 4192

Fax: 0318 225 40 60