Birim
İHALELER
İHALE İLANI

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

22 Kalem Parça Talaşlı İmali / alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “3g”  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2017/102809

İhale dosya numarası

: 100317-26

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 KIRIKKALE

b) Telefon ve faks no

: Tel: 0318 224 2991/5346 Faks: 0318 224 2895

c) Elektronik posta adresi

: mkesilah@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Malzemesi ve Mastarları Fabrikamıza Ait Olmak Üzere, Teknik Şartname ve Teknik Resimlere Göre Aşağıda Belirtilen 22 Kalem Parça Talaşlı İmali.

b) Teslim yeri

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim süresi                    : Sözleşme tarihini müteakip teslim tarihleri/miktarları, fabrikamızca verilecek malzeme ve mastarlar ile karşılığında alınacak teminatlar aşağıda belirtilmiştir. Teslim tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, termin süresi takip eden ilk iş gününe kadar uzatılır. Termine ilişkin diğer hususlar ise idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

S.No

Parça No

Parça Adı

Adedi

30.

Gün

60.

Gün

90.

Gün

120.

Gün

150.

Gün

Malzeme
Miktarı (kg)

Malzeme Teminatı

Mastar
Teminatı

1

A7-49

Dipçik Bağlama Pimi Kovanı

    20.000   

Numune

      5.000   

     5.000   

      5.000   

     5.000   

204,00

 1.938,00 TL

250,00 TL

2

A7-97

Tetik Pimi İçin Kovan

    25.000   

Numune

      6.250   

     6.250   

      6.250   

     6.250   

76,50

726,75 TL

1.250,00 TL

3

A7-119

Horoz Örsü

12.000   

Numune

3.000   

3.000   

3.000   

3.000   

39,17

548,38 TL

1.000,00 TL

4

A7-120

Tahdit Pimi

30.000

Numune

7.500

7.500

7.500

7.500

45,90

183,60 TL

750,00 TL

5

A7-56

Namlu Tespit Pimi

12.000

Numune

3.000

3.000

3.000

3.000

63,40

  2.123,90 TL

500,00 TL

6

A7-28

Kovan

12.000   

Numune

3.000

3.000

3.000

3.000

122,40

  1.224,00 TL

 1.000,00 TL

7

A7-15

Gez Ayar Vidası

30.000   

Numune

7.500

7.500

7.500

7.500

143,82

719,10 TL

 1.000,00 TL

8

A7-41

Arpacık Hamili İçin Tespit Kovanı

    10.000   

Numune

      2.500   

     2.500   

      2.500   

     2.500   

1.346,50

  4.039,50 TL

3.250,00 TL

9

M4-216

Dipçik Kilidi İçin Kilit Pimi

      2.000   

Numune

      1.000   

     1.000   

 

 

75,50

755,00 TL

3.250,00 TL

10

A7-188.1

Kasatura İçin Hamil Gövdesi

    10.000   

Numune

      2.500   

     2.500   

      2.500   

     2.500   

1.173,00

   15.249,00 TL

  4.250,00 TL

11

A7-118

Boş Kovan Atacağı Plakası Perçini

    25.000   

Numune

      6.250   

     6.250   

      6.250   

     6.250   

35,70

107,10 TL

750,00 TL

12

A7-109

Horoz Kurtarma Kolu İçin Tespit Pimi

    20.000   

Numune

      5.000   

     5.000   

      5.000   

     5.000   

40,80

428,40 TL

1.250,00 TL

13

A7-102

Horoz Pimi

20.000   

Numune

5.000

5.000

5.000

5.000

132,60

530,40 TL

250,00 TL

14

A7-92/111

Tetik Ve Tulumba Tespit Pimi

    20.000   

Numune

      5.000   

     5.000   

      5.000   

     5.000   

91,80

321,30 TL

250,00 TL

15

A7-46

El Kundağı Bağlama Kelepçesi Kovanı

    20.000   

Numune

      5.000   

     5.000   

      5.000   

     5.000   

142,38

 5.196,87 TL

750,00 TL

16

A7-26

Şarjör Kilidi Mili İçin Başlık

    20.000   

Numune

      5.000   

     5.000   

      5.000   

     5.000   

122,40

1.040,40 TL

 1.750,00 TL

17

A7-19

Kurma Kolu Borusu İçin Kapak Pimi

    10.000   

Numune

      2.500   

     2.500   

      2.500   

     2.500   

28,20

146,64 TL

500,00 TL

18

A7-8

Tutucu Pim

80.000   

Numune

20.000   

20.000   

20.000   

20.000   

61,20

336,60 TL

  2.500,00 TL

19

A7-5

Nişangah İçin Perçin

20.000   

Numune

5.000   

5.000   

5.000   

5.000   

122,40

 1.101,60 TL

 1.000,00 TL

20

MT-22

Şarjör Kilidi Mili

15.000   

Numune

3.750   

3.750   

3.750   

3.750   

131,90

989,25 TL

 1.250,00 TL

21

MT-155

Tampon Pimi

10.000   

Numune

2.500   

2.500   

2.500   

2.500   

35,70

285,60 TL

500,00 TL

22

MT-31.01

Tutucu Pim

15.000   

Numune

3.750   

3.750   

3.750   

3.750   

23,00

368,00 TL

 1.250,00 TL

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi & saati

: 23/03/2017 & 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.)  İdari Şartnameye ve ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5.) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6.) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İş deneyimini gösteren belgeler: İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere (TALAŞLI İMALAT) ilişkin belgeler.

b) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya kapasite raporu: İsteklinin kendi malı olan ve ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya kapasite raporuna ilişkin belgeler.

c)Teknik şartnameye göre verilmesi gereken bilgi ve belgeler: Tezgah Yerleşim Planı, Parça Üretim Takvimi, Parça Operasyon Sırası, Tezgah Yükleme Planı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, İdarenin Ticaret Müdürlüğü Fason İmalat İşleri Şefliğinde görülebilir ve 50,00TL karşılığında aynı yerden satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla da satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare ihale dokümanını, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9) İdarenin hesap numaraları: Türkiye Halk Bankası Iban No: TR30 0001 2009 6740 0013 0000 17, T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şb. Iban No: TR97 0001 0003 1637 7119 3959 20, Türkiye Vakıflar Bankası Iban No: TR64 0001 5001 5800 7260 3073 64, Türkiye İş Bankası Iban No: TR72 0006 4000 0014 2500 0026 52

10-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İdarenin Ticaret Müdürlüğü Arşivine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilemez.

13- Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ