Birim
İHALELER

SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜĞÜ 55.440 TON HURDA MALZEME KESİM, SÖKÜM VE AYIKLAMA YÖNTEMİYLE ÜÇ ANA GRUPTA ÜRETİM HİZMETİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/81248

1 - İdarenin

   

a) adresi

:

Hipodrom Cad. No:113 06330 Yenimahalle / ANKARA

b) telefon ve faks numarası

:

3123840307 - 3123840236

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

ticaret@mkehurda.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

Seymen Hurda Müdürlüğü 55.440 Ton Hurda Malzeme Kesim, Söküm Ve Ayıklama Yöntemiyle Üç Ana Grupta 12 Ay Süreyle Üretim Hizmeti İşi.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

22/03/2017 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a), (b) bentlerinde ve 4.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve www.mkek.gov.tr internet adreslerinden görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 113 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

            İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini;

İş Bankası Toptancı Hal Şubesi nezdindeki 147673 nolu, IBAN No: TR32 0006 4000 0014 2160 1476 73, Ziraat Bankası Toptancı Hal Şubesi nezdindeki 36824076-5003 nolu, IBAN No: TR38 0001 0006 6836 8240 7650 03, Yapı Kredi Bankası Ulus Şubesi nezdindeki 67296942 nolu, IBAN No: TR76 0006 7010 0000 0067 2969 42, Garanti Bankası Gimat Şubesi nezdindeki 6299175 nolu, IBAN No: TR74 0006 2000 3250 0006 2991 75, Akbank Yenimahalle Şubesi nezdindeki 128147 nolu, IBAN No: TR41 0004 6000 1588 8000 1281 47, Vakıflar Bankası Beşevler Şubesi TR 89 0001 5001 5800 7305 2377 02 nolu MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzdeüç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ilanda özet olarak belirtilen hususların ayrıntıları işin ihale dokümanında belirtilmektedir.

14. a) İhale Konusu İşin Yapılacağı Yer: Seymen Hurda Müdürlüğü Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi 41001 Seymen/ İZMİT        

b) İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren .../…/2018 tarihine kadardır.

15. Seymen Hurda Müdürlüğü 55.440 Ton Hurda Malzeme Kesim, Söküm Ve Ayıklama Yöntemiyle Üç Ana Grupta Üretim Hizmeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesine istinaden MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

16. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp MKEK Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

/Ihaleler/File/İDARİ ŞARTNAME-Seymen Kesim Söküm.doc

/Ihaleler/File/SÖZLEŞME TASARISI - Seymen Kesim Söküm.doc

/Ihaleler/File/Teknik Şartname Seymen Kesim Söküm.docx

/Ihaleler/File/MALZEME LİSTESİ-1.jpeg

/Ihaleler/File/MALZEME LİSTESİ-2.jpeg

/Ihaleler/File/MALZEME LİSTESİ-3.jpeg

/Ihaleler/File/MALZEME LİSTESİ-4.jpeg

/Ihaleler/File/BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ-Seymen Kesim Söküm.doc

/Ihaleler/File/BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU-Seymen Kesim Söküm.doc

/Ihaleler/File/GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU-Seymen Kesim Söküm.rtf

/Ihaleler/File/İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ-Seymen Kesim Söküm.doc

/Ihaleler/File/KESİN TEMİNAT MEKTUBU-Seymen Kesim Söküm.doc