Birim
İHALELER

160.000 adet Tungsten Alaşım Esaslı Parçacık (Bilya) Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                             : 160.000 adet Tungsten Alaşım Esaslı Parçacık (Bilya)

İhale Kayıt Numarası              : 2017/ 87582

İhalenin Usulü                         : Açık İhale

 1. 1-İdarenin
 1. Adresi                                     : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

                                                Cad. 06330 /Anadolu- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası           : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                         : mkekikm@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                         : www.mkek.gov.tr

 1. 2-İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti      : 1325.SVG.0889

Niteliği, türü ve miktarı             : 160.000 adet Tungsten Alaşım Esaslı Parçacık (Bilya)

Teslim tarihi/tarihleri                 : Eylül 2017’de MKE Mühimmat  Fb. Md. lüğü Kırıkkale/TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.                                     

 1. Teslim yeri/yerleri                 :  
 1. 3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin:
 1. Yapılacağı yer                         : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                         : 23/03/2017 – Saat: 14.00
 3.  

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (… Atölye Teslimi), FOB STOWED (Deniz limanı), CFR (İstanbul Deniz Limanı) CPT (Ankara -Esenboğa Havalimanı) veya CPT (Ankara Karayolu) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat  Fb. Md. lüğü Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 404 no.lu oda Anadolu – ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü: Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dâhil)

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 23/03/2017 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici teminat vereceklerdir.

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ)Yurtdışı menşeli malı yabancı para birimi ile teklif eden yerli isteklilerin teklif fiyatları ihale tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak sabitlenecek ve ihalenin bu istekli üzerinde kalması halinde sabitlenen TL tutar üzerinden sözleşme akdedilecektir.

h) Yerli malı teklif eden istekliler, tekliflerini Türk Lirası üzerinden verecektir.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

EK-160.000 adet Tungsten Alaşım Esaslı Parçacık (Bilya) İhale Dokümanı