Faaliyetler
FAALİYETLER

 

MKE KURUMU ETİK KOMİSYON ÜYELERİ:

 

Adı Soyadı:                     Görev Unvanı:

İlhan AKDENİZ               Genel Müdür Yardımcısı

Osman DİLBAZ              Teftiş Kurulu Başkanı

Şenay DAYANIR             I. Hukuk Müşaviri

Bülent SELAMOĞLU      İnsan Kaynakları Dairesi Bşk.

 

 

ETİK SÖZLEŞME:

 

“Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi”nin imzalatılarak özlük dosyalarına konulması 27/04/2005 tarihli ve 1012 sayılı yazı ile Kurumumuzun ilgili birimlerine bildirilmiştir.

 

 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

            Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

            * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

            * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

            * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

            * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

            * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

            * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

            * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

ETİK İLKELER:

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 

 

 

 

FAALİYETLER:

 

2014 yılı hizmet içi eğitim planmızda yer alan “Kamuda Etik Mevzuatı ve Uygulaması” konulu eğitim programının Kasım-Aralık ayları içerisinde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile iş birliği yapılarak uygulaması planlanmaktadır.

 

 

HEDİYE BAĞIŞLARLA İLGİLİ BİLDİRİM:

 

            Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlilerinin her yıl Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlü kılındıkları hediye bağışlarla ilgili düzenlenen form söz konusu Başkanlığa gönderilmektedir.

 

 

 

 

GÖREVLER:

 Etik Komisyonunun Görevi;

- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 

- Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

 

 

MEVZUAT:

 

Kanunlar

 

 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
 

 

Yönetmelikler

 

 

 

Başbakanlık Genelgeleri