İnsan Kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI

   

 

Kurumumuzda, eğitim ve öğretim programlarında staj yapma zorunluluğu bulunan yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilerin staj çalışmaları, 2016 yılına kadar “Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği” kapsamında yürütülmekteydi.

 

 

06/07/2015 tarih ve 2015/7975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ile staj çalışmalarının bir dayanağı  kalmamış olup,  bu nedenle de 2016 yılı için öğrencilerin staj başvuruları değerlendirilememiştir.

 

Ancak, Kurumumuz mensubu ile mensup yakını çocukları ve çeşitli kuruluşlardan gelen öğrencilerin mağdur edilmemesi bağlamında,  İşletme ve Fabrika Müdürlüklerimizde iş ve iş yeri koşulları göz önüne alınarak gizli, ağır ve tehlikeli birimler hariç eğitim ve öğretim programında staj yapma zorunluluğu bulunan yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere Haziran-Eylül 2016 ayları arasında staj imkânı tanınması Kurum kültürü ve personel motivasyonu açısından olumlu değerlendirilerek, öğrencilerin stajlarını ücretsiz olarak yapmaları ve öğrencilerden ilişik dilekçenin alınarak staja kabul edilmeleri 26/05/2016 tarihli Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

 

Staj işlemleri, MKE Genel Müdürlüğü Eğitim ve Kütüphane Yönergesinin 17’nci maddesi kapsamında yürütülecek olup, öğrencilerden zorunlu staj belgesi, adli sicil belgesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5/b maddesi uyarınca “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya  Üniversite tarafından sigorta yapıldığını gösterir belge getirmeleri kaydıyla staja kabul edileceklerdir. Zorunlu olmayan stajlar yaptırılmayacaktır.

 

 

           Bu kapsamda, yüksek öğretim öğrencileri staj talepleri ile ilgili dilekçelerini, iş yerlerimizin faaliyet alanına göre doğrudan iş yerlerimize vereceklerdir. Staj talepleri, iş yerlerimizce  değerlendirilecektir.

Dilekçe Örneği